Dom ma swoją siedzibę w Karwowie, pod numerem 12, 72-005 Przecław, gmina Kołbaskowo, powiat policki, województwo zachodniopomorskie – w budynkach stanowiących własność Zgromadzenia.


1.    Dom ma zasięg działania ponadgminny.

2.   Dom jest stacjonarną, samodzielną i opiekuńczą placówką okresowego pobytu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które z uwagi na sytuacje życiowe, ochronę macierzyństwa, warunki rodzinne, mieszkaniowe, bądź materialne kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy.

3.   Dom przyjmuje osoby na podstawie decyzji wydanej przez Starostę Powiatu Polickiego.

4.   Zadaniem Domu jest ochrona dziecka poczętego, materialna i duchowa pomoc matkom w okresie przed i po urodzeniu dziecka, zapewnienie mieszkankom całodobowej opieki oraz zaspokojenie elementarnych potrzeb.

5.  Podstawą organizacji Domu są wartości chrześcijańskie wyrażone w koncepcji   wychowawczej wypracowanej przez Założycielkę Zgromadzenia – Matkę Wincentę Jadwigę Jaroszewską. Naczelnym naszym zadaniem jest stworzenie we wszystkich miejscach pracy atmosfery domu rodzinnego, przenikniętej miłością na wzór rodziny naturalnej (Przepisy Zgromadzenia).

6.   Dom zapewnia mieszkankom podmiotowe traktowanie oraz poszanowanie prywatności i godności. Ponadto opracowuje się i realizuje indywidualne programy usamodzielniania, mające szczególne znaczenie w toku przygotowania mieszkanek do samodzielnego życia.

7.   Dom umożliwia korzystanie z bezpłatnych form wsparcia:

·         psychologicznego;

·         terapeutycznego;

·         pedagogicznego;

·         pracownika socjalnego. 

8.    Dom przeznaczony jest dla 10 mieszkanek:

-    kobiet w ciąży;

 -   matek z małoletnimi dziećmi.

9.  Do Domu nie przyjmuje się osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi   oraz osób czynnie uzależnionych od alkoholu lub środków psychoaktywnych. 
W przypadku osoby uzależnionej warunkiem przyjęcia jest ukończenie terapii.

10.  Czas przebywania w Domu, który określa decyzja o skierowaniu, ustala się  w zależności od potrzeb zgłaszającej się osoby. Nie może być on jednak dłuższy niż rok. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w razie kontynuowania nauki lub zdobywania kwalifikacji zawodowych, okres pobytu może zostać przedłużony na dalszy oznaczony czas. 

11.   Pobyt w Domu jest odpłatny według zasad określonych w art. 97 ustawy o pomocy społecznej, o której mowa w § 1 pkt 1.

Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu składa wniosek w Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym
ze względu na jej miejsce zamieszkania


Adresy instytucji pierwszego kontaktu, do których należy się zgłosić przed przyjęciem do DDM:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

ul. Szkolna 2
72 – 010 Police

Dział poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej

tel./fax: +48 91 317 02 28
+48 91 42 40 700 (wew. 101, 102, 103, 104)

interwencja@pcpr.police.pl

Całodobowy telefon interwencji kryzysowej w Policach: 603 083 020

Całodobowy telefon interwencji kryzysowej w Szczecinie: 91 46 46 334